Mây, Lục bình và Cói

Lót mây - Rattan Placemat

Lót mây - Rattan Placemat

Giá: 15.000₫ 180.000₫
Giỏ lục bình đa năng có lót - Storage basket
Giỏ lục bình đa năng có nắp - Storage basket
Giỏ lục bình chữ nhật đựng đồ - Storage basket
Mẹt tre hun khói - Flat Winnowing Basket
Bộ lót ly mây - Rattan Coasters Set

Bộ lót ly mây - Rattan Coasters Set

Giá: 160.000₫ 180.000₫
Thảm lục bình trang trí – Water Hyacinth Carpet
Giỏ cói trồng cây - Sedge Basket