Gáo dừa và Gỗ

Bát gáo dừa- Coconut Shell Bowl
Đũa gỗ dừa - Coconut Wooden Chopsticks
Dao gỗ mun - Ebony Wooden Knife

Dao gỗ mun - Ebony Wooden Knife

Giá: 18.000₫ 21.000₫
Nĩa gỗ mun - Ebony Wooden Fork

Nĩa gỗ mun - Ebony Wooden Fork

Giá: 18.000₫ 21.000₫
Muỗng gỗ mun - Ebony Wooden Spoon

Muỗng gỗ mun - Ebony Wooden Spoon

Giá: 18.000₫ 21.000₫
Dao gỗ dừa - Coconut Wooden Knife

Dao gỗ dừa - Coconut Wooden Knife

Giá: 16.000₫ 21.000₫
Nĩa gỗ dừa - Coconut Wooden Fork

Nĩa gỗ dừa - Coconut Wooden Fork

Giá: 16.000₫ 21.000₫
Muỗng gỗ dừa - Coconut Wooden Spoon

Muỗng gỗ dừa - Coconut Wooden Spoon

Giá: 17.000₫ 21.000₫
Dĩa tròn gỗ dừa - Coconut Wood Plate

Dĩa tròn gỗ dừa - Coconut Wood Plate

Giá: 65.000₫ 70.000₫