Bộ quà tặng

Bộ quà tặng bình giữ nhiệt và ly tre - Bamboo Gift Set
Bộ quà tặng 2 bình giữ nhiệt - Bamboo Flask Set
Bộ hộp trà làm quà tặng - Bamboo gift set
Bộ quà tặng 3 ly tre lớn - Bamboo Cup Set
Bộ muỗng nĩa gỗ dừa làm quà tặng - Coconut Wooden Cutlery Set
Bộ muỗng nĩa dao gỗ mun - Ebony Cutlery Set